BALV 10-05-2021 n.a.v. 85ste Algemene Ledenvergadering van de SDO – Verslag secretaris

Op maandag 10 mei heeft het bestuur en haar leden een BALV gehouden n.a.v. het nieuwe Huishoudelijk Reglement en de gewijzigde statuten. Ook deze vergadering ging compleet online.

29 van de 90 leden hadden een reactie gegeven op de uitnodiging op de BALV. 7 hiervan hadden zich afgemeld. 1 lid had zijn stem gemachtigd aan het bestuur.

Omstreeks 19.30 uur opende voorzitter Frank Sanders de vergadering. Daarna nam bestuurslid Henk Peters de mededelingen met de aanwezigen door. De lijst met aan –en afmeldingen werden doorgenomen en compleet gemaakt. Daarna werd de agenda definitief vastgesteld. 

Inhoudelijk werd er ingegaan op het vaststellen van de wijzigingen van de statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement. Doordat de stemming tijdens de ALV van 19 april jl. niet uit 2/3 van de leden bestond konden we deze wijzigingen niet bekrachtigen. Hiervoor moest een 2e vergadering uitgeschreven worden (BALV) en deze moet binnen 4 weken plaatvinden, om de wijzigingen wel door te kunnen voeren. De gewijzigde statuten en het nieuwe HR, met alle op –en aanmerkingen waren aan de leden worden voorgelegd voorafgaand aan de BALV. Hierop waren geen opmerkingen gekomen. Tijdens de BALV gaf de voorzitter uiteraard nog ruimte voor opmerkingen voor de statuten en het HR. Joost Soeter gaf nog twee opmerking door op het HR om tekstueel enkele woorden /zinnen iets aan te passen of te corrigeren. Daarna werd d.m.v. een stemming de wijzigingen van de statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Alle leden stemden voor.    Het bestuur zal de gewijzigde statuten voorleggen aan de notaris. 

Jan Simmelink en Walter Hartjes gaven aan om nog iets te willen zeggen in de rondvraag.

Jan Simmelink: Jan wilt weten of het bestuur al een notaris heeft gecontracteerd en wat de kosten dan zijn van het wijzigen. Frank reageert dat een notaris in het Doetinchemse gekozen zal worden en de kosten bedragen +/- 350 euro. Deze kosten zijn begroot.

Walter Hartjes: Walter wilde graag nog even weten hou het nu precies geregeld is met de (voorheen benoemde) bijzondere leden. Walter wil graag duidelijkheid hoe en waar de bijzondere leden van weleer vastgelegd zijn. Frank regeert dat de “Leden” opgenomen zijn in het HR en in Art 1 lid 6 staat het lid van waardering omschreven. De leden die in het verleden deze benoeming hebben gekregen, krijgen nu een podium in het HR. Wat voorheen een bijzonder lid is, heet nu lid van waardering.

Frank bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

Henk Peters, namens Het bestuur.