85ste Algemene Ledenvergadering van de SDO – Verslag secretaris.

Beste SDO leden,

Op maandag 19 april stond de 85ste Algemene Ledenvergadering van de SDOop het programma. Een vergadering die de boeken in zou gaan omtrent de vorm waarin deze gehouden werd. I.v.m. de Covid-19 Lock down, een compleet digitale vergadering via Microsoft Teams. 42 van de 90 leden hadden een reactie gegeven op de uitnodiging op de ALV. 8 hiervan hadden zich afgemeld. Uiteindelijk zaten er 31 mensen in de digitale meet om terug te kijken op het verenigingsjaar 2020 en om een blik te werpen op de toekomst.

Zoals ieder jaar is het belangrijkste onderdeel van de ALV het huldigen van de jubilarissen en dat was dit jaar een persoon. Gerard Seesing is 40 jaar lid van de SDO/COVS. Helaas was dit niet “fysiek” mogelijk in ons clubgebouw, echter had het bestuur in de voorafgaande week op 13april 2021 een bezoek gebracht, en de speld en de oorkonde uitgereikt. Ook voorzitter Frank Sanders mochten we op deze dag verblijden met zijn huldiging voor de zilveren scheidsrechters speld. Deze had hij in 2020 al mogen ontvangen en kon toen ook door Corona niet doorgaan. Ook hij kreeg net zoals Gerard een thuis bezoek van het bestuur.

7 januari 2021jl. heeft het bestuur alsnog de jubilea van 2020 gehuldigd. Dit waren:- Wijnand Rutgers (40 jaar lidmaatschap)- Bennie Roenhorst (25 jaar lidmaatschap)- Frans Beser (25 jaar lidmaatschap)- Harrie Mellendijk (25 jaar lidmaatschap)- Johan Raassing (25 jaar lidmaatschap). Johan werd op dinsdag 13 april2021 gehuldigd i.v.m. een onjuist thuisadres.

Normaal wordt op de nieuwjaarsreceptie ook de Derk Besselink bokaaluitgereikt. Ook deze uitreiking kon toen niet doorgaan. Het bestuurheeft op 18 januari jl. winnaar Ab Brussen in het zonnetje gezet en hem de beker overhandigd.Nieuw fenomeen in de club is het lid van waardering. Het bestuur heeft als schot voor de boeg het eerste lid van waardering op 13 april 2021een bezoek gebracht en gehuldigd. Dit heeft het bestuur gedaan met het oog dat de leden achter het voorstel zouden staan van het bestuur. Het voorstel is in de vergadering tot dusver, zonder meerderheid, aangenomen door de leden. Een lid van waardering is een voorgesteld lid door het bestuur, geaccordeerd door de leden, die de waardering krijgt voor bewezen diensten voor langere tijd, voor de club. Het bestuur heeft Tonnie van Mourik voorgedragen. De leden namen het voorstel aan. Tonnie heeft een gouden fluit ontvangen en Thea een mooie bos bloemen.

Omstreeks 19.30 uur opende voorzitter Frank Sanders de vergadering en namen de leden een minuut stilte in acht om de dierbaren die overleden zijn het afgelopen jaar te herdenken. Hierin werd in het bijzonder stilgestaan bij de situatie van SDO lid René Meulenbeek. René is gelukkig weer aan de betere hand, en wij wensen hem veel beterschap toe de aankomende tijd. Hierna werden de notulen van de vorige ALV, het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de penningmeester doorlopen en waren er weinig tot geen op- en of aanmerkingen. Decontrole vanuit de kascommissie vond al eerder plaats en het kascommissielid Gerlof Bril mocht het verslag presenteren en de leden oproepen om het bestuur decharge te verlenen. Joost Soeter meldde zichaan als reserve voor de kascommissie.Een gewichtig onderdeel van de vergadering waren de wijzigingen van de statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement. In de ALV van 2020 heeft het bestuur aangegeven wijziging te willen doen in de statuten en een HR op te zetten. Een HR is nu eenmaal makkelijker te wijzigen zonder notariskosten en we wilde de statuten updaten. 2 leden gaven het bestuurde nodige feedback waar het bestuur content over was. Doordat de stemming tijdens de ALV niet uit 2/3 van de leden bestond konden we deze wijzigingen niet bekrachtigen. Hiervoor moet een 2e vergaderinguitgeschreven worden (BALV) en deze moet binnen 4 weken plaatvinden, om de wijzigingen wel door te kunnen voeren. De gewijzigde statuten en het nieuwe HR, met alle op –en aanmerkingen zullen worden verwerkt en aan deleden worden voorgelegd voor de BALV.

Inmiddels bestaat onze club 85 jaar en wordt het tijd om te gaan plannenvoor het jubileumfeest in 2026. Het bestuur riep de leden op om zich op te geven voor een 90 jarig jubileum commissie. Ook financieel zal het bestuur reservering maken voor een fijn feest. Via het secretariaat zal een korte mail komen zodat u zich op kan geven.

Voor de contributie van 2021 deed het bestuur een voorstel van 25%korting, vanwege het moeten schrappen van diverse activiteiten. Enkele leden gaven in de vergadering al aan hier van af te willen zien. Teradministratie: de contributie blijft 60-, euro voor leden en voorjeugdleden onder 18 jaar blijft de contributie 20 -, euro. Voordat depenningmeester de contributie binnenkort gaat innen, zal er nog een schrijven naar de leden gestuurd worden omtrent deze korting en wie hier wel of niet van af wilt zien.

Bij het agendapunt bestuursbeleid werd terug gekeken op het geen dat gerealiseerd is, maar vooral waar we naar toe willen als vereniging. Dit laatste is door Corona lastig vast te stellen daar we geen brainstormavond hebben kunnen houden op 16-10-2020. Zodra dit weer mogelijk zal het bestuur z.s.m. deze avond plannen.

Binnen het bestuur vonden er mutaties plaats. Henk Peters, Secretaris,aftredend en niet herkiesbaar en Hans van der Sterren, Bestuurslid,aftredend en niet herkiesbaar totdat Romy Vermeer aansluit na haar studie. Toetredend: Henk Peters (bestuurslid algemeen) nieuw te benoemenvoor een termijn van 2 jaar (2023). Hans van der Sterren (secretaris)nieuw te benoemen voor een termijn van 3 jaar (2024).Het bestuur bestaat sinds de ALV van 19 april 2021 dan ook uit devolgende heren: Frank Sanders (voorzitter), Jeroen Sanders(penningmeester), Henk Peters (bestuurslid) Ab Brussen (bestuurslid) en Hans van der Sterren(secretaris).Ook in de commissies zijn er nauwelijks veranderingen te melden. Alleenin de technische commissie verlieten Tom Giezen en Koen Molenaar het podium en worden vervangen door Ramon Oolthuus en Julia Vermeer. Alle commissies blijven zo goed bezet. Hierop zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Alle voorgedragen commissieleden werden benoemd door de vergadering en alle namen zijn hieronder nogmaals te vinden:

Achterhoek Cup: Emiel Stienezen, Gerard de Graaf, Erik Bleekman.

Media: Walter Hartjes, Erno Hannink, Jeroen Sins, Jesper Sanders enRuben Bril.

Sponsoring: Jordi Eigelsheim en Bas Seegers.

Ontspanning: René Meulenbeek, Gerard de Graaf en Gradus Eenink, RogerKuster en Tom van der Sterren.

Training: Richard Polman en Harrie Mellendijk.

Spelregels: Richard Polman en Gerlof Bril.

Technisch: Jesper Sanders, Julia Vermeer en Ramon Oolthuus

Na een korte rondvraag sloot de vergadering rond 20.52 uur. Een goede gestroomlijnde vergadering, op digitale wijze ondersteund door het mediateam, met dank aan Ruben bril, waar wij als bestuur op een positieve wijze naar terugkijken.Tot slot hoopt het bestuur, dat iedereen gezond blijft, en hopen wij elkaar snel weer te kunnen begroeten op een clubavond. Hierbij dan ook iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage in het afgelopen jaar, en wij hopen dat iedereen aankomend jaar ook weer aan onze mooie club verbonden blijft.

Henk Peters, namens Het bestuur.