84ste Algemene Ledenvergadering

Op maandag 22 juni stond de 84ste Algemene Ledenvergadering van de SDO op het programma. Ditmaal anders dan anders vanwege Corona. Hierdoor mochten maar 30 leden in het clubgebouw op 1.5 meter afstand van elkaar aanwezig zijn om terug te kijken op het verenigingsjaar 2019 en om een blik te werpen op de toekomst. De andere leden konden zich opgeven om online mee te vergaderen. Ondanks dat er maar 5 leden hiervan gebruik hadden gemaakt, heeft Joost dit met veel plezier voor jullie opgezet #zoom. Zoals ieder jaar is het belangrijkste onderdeel van de ALV het huldigen van de jubilarissen. Wederom zorgde Corona dat dit  feestje ook niet doorging. De jubilea zullen nu met de nieuwjaarsreceptie worden gehuldigd.

De jubilea zijn:

25 jaar lid COVS en SDO: Frans Beser, 25 jaar lid COVS en SDO: Johan Raasing, 25 jaar lid COVS en SDO: Harrie Mellendijk, 25 jaar lid COVS en SDO: Bennie Roenhorst en 40 jaar lid COVS en SDO: Wijnand Rutgers

Om 19.30 uur opende voorzitter Frank Sanders de vergadering en namen de leden een minuut stilte in acht om de dierbaren die overleden zijn te herdenken. Hierna werden de agenda, de notulen van de vorige ALV, het jaarverslag van de secretaris in sneltrein vaart doorlopen en waren er weinig tot geen op- en of aanmerkingen. Het verslag van de penningmeester had iets meer voeten in de aarde gezien er een voorstel werd neergelegd om de begroting in het lopende jaar bij te mogen stellen. Dit voorstel werd aangenomen door de leden. Over het boekjaar 2019 is voor SDO-begrippen een groot positief resultaat behaald, een resultaat dat beter was dan begroot. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Oorzaak voor het resultaat kwam door een grote sponsor, de krasactie van Gradus en de vele cursussen die de SDO i.c.m. de KNVB uitvoert.

De controle vanuit de kascommissie vond al eerder plaats en het kascommissielid Gerlof Bril mocht het verslag presenteren en de leden oproepen om het bestuur decharge te verlenen. Koen Molenaar meldde zich aan als reserve voor de kascommissie.

De contributie voor komend jaar blijft gelijk. 60-, euro voor leden en voor jeugdleden t/m 17 jaar 20,00 -, euro Het bestuur stelt voor de COVS administratie te volgen. Voor de COVS bestaat er geen junior lid A en B meer in de online leden administratie. Er bestaat nu alleen een junior lid en een gewoon lid. Een junior lid is een lid t/m 17 jaar. Een gewoon lid  is een lid vanaf 18 jaar.

Bij het agendapunt bestuursbeleid werd terug gekeken op het geen dat gerealiseerd is, maar vooral waar we naar toe willen als vereniging. Het beleidsplan is terug te vinden op onze website. Met nieuwe impulsen van een nog te plannen brainstormsessie in het najaar wilt het bestuur met haar leden de nieuwe toekomst visie plannen voor de SDO.

Binnen het bestuur vonden er mutaties plaats. Joost Soeter trad af na bijna 7 jaar en wordt vervangen door Hans van der Sterren. Frank Sanders tekende bij voor weer een periode van 3 jaar. Het bestuur bestaat sinds de ALV dan ook uit de volgende heren: Frank Sanders (voorzitter), Jeroen Sanders (penningmeester), Henk Peters (secretaris), Ab Brussen (bestuurslid) en Hans van der Sterren. (bestuurslid). Bij het aftreden van Joost Soeter werd hij in het zonnetje gezet. De vergadering besloot Joost Soeter te benoemen tot “Lid van Verdienste”! Door sterk bewezen diensten voor de vereniging krijg je nl. deze titel.

In de commissies zijn er enkele veranderingen te melden. In de Media commissie trad Ruben Bril toe. In de commissie Sponsoring trad Jan Kupper af. Gelukkig blijft Jan wel onze huisfotograaf. In de ontspanning commissie treden Collin Masselink en Oscar Menting af en treed Roger Kuster toe. In de training commissie zullen Dick Jansen en Walter Hartjes blijven ondersteunen zolang Harrie Mellendijk thuis is.

Het bestuur is erg trots op dit brede kader. De SDO is nog naarstig op zoek naar een extra persoon in de Sponsoring commissie waar Jordi het nu alleen moet doen. Mocht iemand onder jullie zin en tijd hebben deze of een andere commissies te ondersteunen dan graag een mail naar secretaris@sdodoetinchem.nl .

Alle voorgedragen commissieleden werden benoemd door de vergadering en alle namen zijn hieronder nogmaals te vinden:

Achterhoek Cup: Emiel Stienezen, Gerard de Graaf, Erik Bleekman. AC@sdodoetinchem.nl

Media: Walter Hartjes, Erno Hannink en Jeroen Sins media@sdodoetinchem.nl

Sponsoring: Jordi Eigelsheim.  sponsoring@sdodoetinchem.nl

Ontspanning: René Meulenbeek, Gradus Eenink en Gerard de Graaf en Roger Kuster. ontspanning@sdodoetinchem.nl

Spelregels: Richard Polman en Gerlof Bril. spelregels@sdodoetinchem.nl

Technisch: Koen Molenaar, Jesper Sanders en Tom Giezen. TC@sdodoetinchem.nl

Training: Richard Polman en Harrie Mellendijk, mede ondersteund door Dick Jansen en Walter Hartjes. training@sdodoetinchem.nl

Na een korte rondvraag sloot de vergadering rond 20.34 uur en werd er door de leden nog wat gedronken. Een goede vergadering, waar wij als bestuur op een positieve wijze naar kijken. De aanwezigheid van de leden, desondanks de Corona, geeft een mooi gevoel van waardering. Nog meer foto’s zijn te vinden in ons fotoalbum op de website. Jan bedankt nog voor het schieten van deze plaatjes.

Het bestuur,