Mededelingen VCN januari

Toelating tot SOII en SOI

Vanuit verschillende delen van het land zijn er geluiden te horen geweest van scheidsrechters die zich hadden aangemeld voor een SOII- of SOI-cursus van de KNVB, maar vervolgens teleurgesteld werden door een afwijzing. Omdat dit soort teleurstellingen niet bevorderlijk zijn voor de motivatie van scheidsrechters die zich graag willen ontwikkelen, heeft de COVS vragen gesteld aan de KNVB over de eisen die worden gesteld aan deelnemers van deze cursussen. In hun reactie geeft de KNVB aan dat ze enigszins verrast waren door het hoge aantal aanmeldingen voor de cursussen en dat ze daarom scheidsrechters teleur hebben moeten stellen. Er zal nu aan de voorkant meer helderheid worden gegeven over de toelatingseisen. Daarbij zal de KNVB bij veel aanmeldingen als eerste de scheidsrechters een plek geven die één groep lager fluiten dan de groep waarvoor, om in aanmerking te komen voor promotie, de cursus met goed gevolg afgelegd dient te worden. Dat betekent dus dat scheidsrechters die in groep F fluiten en naar groep E willen promoveren (met goed gevolg afgesloten SOII is dan een voorwaarde) voorrang krijgen boven scheidsrechters die nog in groep G fluiten.

 

Reiskosten bijeenkomsten KNVB

De COVS heeft ook naar aanleiding van vragen vanuit het land contact gehad met de KNVB over de reiskostenvergoeding bij verschillende KNVB-bijeenkomsten en opleidingen voor officials (dus ook rapporteurs en begeleiders). We hebben de KNVB gevraagd om hun beleid op dit gebied nog eens toe te lichten. Hieronder de reactie van de KNVB:

  • Verplichte landelijke bijeenkomsten worden altijd vergoed. We zijn van mening dat bij een verplichte bijeenkomsten met een vaak grote reisafstand de reiskosten voor een official vergoed moeten worden.
  • Voor opleidingen vergoeden we geen reiskosten. We zijn van mening dat een opleiding een investering is in jezelf. Daarnaast willen we graag de opleidingen betaalbaar houden. 
  • Voor themabijeenkomsten in het district vergoeden we geen reiskosten. Deze themabijeenkomsten zien we ook als een investering in jezelf. Daarnaast proberen we de themabijeenkomsten zo dicht mogelijk bij de scheidsrechter te organiseren zodat de reisafstand en de kosten beperkt blijven.

 

In een telefonisch overleg met de KNVB volgde nog de toelichting dat regionale bijeenkomsten voor rapporteurs die een zeer verplichtend karakter hebben, doordat de KNVB zelf bijvoorbeeld een aantal essentiële zaken heeft gewijzigd, ook vergoed worden. Dat geldt dus niet voor reguliere bijeenkomsten voor rapporteurs op districtsniveau. Voor wat betreft de themabijeenkomsten geldt dat in het verleden voor de shuttle-runtesten ook geen reiskostenvergoeding werd betaald, nu de maatwerkbijeenkomsten daarvoor in de plaats zijn gekomen blijft dat beleid gelijk.

 

Het standpunt van de COVS in deze is:

De COVS is van mening dat een bijdrage vragen om deel te nemen aan een cursus of onkosten bij regionale bijeenkomsten voor scheidsrechters of rapporteurs niet te vergoeden redelijk is, maar daar moet dan wel iets tegenover staan. Bij de werkelijke kwaliteit van cursussen stellen wij wel vraagtekens, die zal wat ons betreft op punten nog verbeterd moeten worden. De kwaliteitsslag gaat met name over de uitvoering, de opleidingen zoals die op papier staan hebben voldoende kwaliteit, maar vanuit het hele land krijgen we wel veel geluiden dat de manier waarop er uitvoer wordt gegeven aan de opleidingen door docenten/ begeleiders nog niet altijd optimaal is geweest in het afgelopen jaar, waardoor kansen onbenut blijven. Het beeld bestaat dat docenten nog niet voldoende waren voorbereid op de nieuwe opzet van veel opleidingen. Als deze kwaliteitsslag gemaakt kan worden staat er meer dan voldoende tegenover om de eventuele kosten die een scheidsrechter maakt om aan de opleiding/ bijeenkomsten deel te nemen, te rechtvaardigen.

 

De COVS blijft over de kwaliteit van de opleidingen in gesprek met de KNVB. De contacten met de KNVB academy zijn aangehaald en er lopen nu dus korte lijntjes. Zo zal de coördinator arbitrage-opleidingen ook aanschuiven bij de volgende bijeenkomst van de COVS-commissie werving en behoud om verder te praten over de kwaliteit van opleidingen van de KNVB, maar zeker ook over goede samenwerking tussen KNVB en COVS bij deze opleidingen.

 

Onderscheidingen voor assistent-scheidsrechters

Scheidsrechters die 10 jaar voor de KNVB fluiten komen in aanmerking voor een onderscheiding van de KNVB (zilveren waarderingsspeld voor scheidsrechters). In district Oost was het tot afgelopen seizoen zo, dat assists-scheidsrechters hier niet voor in aanmerking kwamen. Een erg vreemde situatie, waarover COVS dan ook aan de bel heeft getrokken. De KNVB heeft het beleid landelijk gelijkgetrokken, ook in district Oost komen assistent-scheidsrechters nu in aanmerking voor dergelijke onderscheidingen.