Overleg COVS met KNVB over o.a. opleidingen en rapportage

kerstborrel oranje

De COVS en KNVB hebben 26 april jl. regulier overleg gehad over diverse zaken die met de arbitrage te maken hebben. Hieronder leest u het verslag van deze bijeenkomst.

Samenwerking KNVB en COVS bij opleidingen
De KNVB heeft de afgelopen maanden ingezet op het promoten van arbitrageopleidingen (m.n. de verenigingsscheidsrechtersopleiding) in regio’s waar het aantal deelnemers achter blijft t.o.v. de rest van het land (Noord en Zuid2). Dat is gedaan door in gesprek te gaan met voetbalverenigingen over deze opleidingen, bij deze gesprekken waren ook COVS-verenigingen aanwezig. De vraag die gesteld is: waar lopen voetbalverenigingen tegenaan en welke drempels moeten weggenomen worden zodat voetbalverenigingen wel een cursus afnemen voor hun verenigingsscheidsrechters? Vanuit de voetbalverenigingen kwamen bekende geluiden: lastig om voldoende praktijkbegeleiders te vinden, de opleidingen zijn voor kleine verenigingen lastig te financieren, kleine verenigingen hebben ook moeite om het minimumaantal deelnemers bij elkaar te krijgen.

De KNVB heeft het liefst dat de praktijkbegeleiders vanuit de voetbalverenigingen komen (zodat de opgeleide scheidsrechter daarna ook nog regelmatig contact kan hebben met deze begeleider), maar wil aankloppen bij de COVS als dat onverhoopt niet lukt. In veel regio’s in Nederland loopt het op dit moment al zo.

Bij SO-III cursussen kan er intensiever worden samengewerkt tussen KNVB en COVS. Daar heeft de COVS dan ook op aangedrongen. SO-III cursussen kunnen gehouden worden op COVS-locaties en de praktijkbegeleiders kunnen voor een deel vanuit de COVS komen. Door de COVS te presenteren op de eerste bijeenkomst van de SO-III cursus, kunnen cursisten al vrijblijvend meetrainen en meedoen aan activiteiten bij de COVS-vereniging. De KNVB wil meewerken aan deze vorm van samenwerking in regio’s waar de scheidsrechtersvereniging ook daadwerkelijk wat te bieden heeft: minimaal een wekelijkse training en op regelmatige basis andere arbitrage-gerelateerde activiteiten. Om van het gebouw van de COVS gebruik te kunnen maken moet de locatie aan een aantal eisen voldoen: goed bereikbaar (ook met OV), voldoende ruimte waarin de cursisten niet gestoord worden door andere activiteiten, een voetbalveld aanwezig in de zeer nabije omgeving zodat er een oefenwedstrijd gespeeld kan worden die geleid wordt door de cursisten, en een goede beamer of iets dat daar vergelijkbaar mee is. De COVS gaat de KNVB een lijst sturen van verenigingen die op dit moment kunnen bieden waar de KNVB om vraagt als het gaat om samenwerking bij de opleidingen en een lijst van verenigingen die een locatie hebben die aan de voorwaarden voldoet (en die willen dat er een cursus in hun locatie georganiseerd wordt), de KNVB houdt de COVS op de hoogte van de cursussen in de regio’s waar samenwerking al mogelijk is.

Visie op begeleiden en beoordelen van scheidsrechters (rapportage)
De KNVB is na verschillende sessie met de COVS-klankbordgroep rapportage met een nieuwe visie op begeleiden en beoordelen gekomen. In deze visie verandert er veel. De klankbordgroep van de COVS kon unaniem instemmen met de nieuwe visie, maar heeft wel gezegd dat het ontzettend belangrijk is dat alle betrokkenen worden meegenomen in de veranderingen. Dat vraagt een goede en zorgvuldige communicatie. Met de KNVB is afgesproken dat de communicatie richting de scheidsrechters en rapporteurs vooral zal verlopen via de KNVB-nieuwsbrief voor scheidsrechters en rapporteurs. In de volgende editie van de nieuwsbrief zal er al het één en ander over geschreven worden. Ook in De Scheidsrechter zal het onderwerp op regelmatige basis terugkomen. In het nieuwe seizoen wil de KNVB via een zogenaamde ‘roadshow’ het land in om scheidsrechters en rapporteurs verder te informeren. Et ligt voor de hand dat deze ‘roadshow’ op COVS-locaties zal plaatsvinden.

Belangrijkste aspect van de nieuwe visie is dat de nadruk niet langer zal liggen op alleen het beoordelen van scheidsrechters, maar vooral op het begeleiden. In het komende seizoen zullen er al eerste stappen gezet worden om deze nieuwe visie uit te gaan voeren, al blijft in dat seizoen het huidige rapportagesysteem nog gewoon van kracht.

De COVS onderschrijft de lijn die de KNVB heeft uitgezet. De rol van de klankbordgroep loopt op zijn einde (na diverse sessies is er nu een nieuwe visie), maar de samenwerking tussen KNVB en COVS op dit gebied niet. Bij elke nieuwe stap zal de COVS betrokken worden en mogelijk zal er dan weer in diverse werkgroepen worden samengewerkt bij de ontwikkeling/uitvoering van diverse aspecten van de nieuwe visie.

Themabijeenkomsten
De COVS heeft de KNVB gevraagd hoe het kan dat er nog steeds niet overal waar dat mogelijk is gebruik gemaakt wordt van COVS-locaties voor de themabijeenkomsten. Het antwoord van de KNVB is dat niet alle locaties aan de eisen voldoen, toch is het ook zo dat locaties die wel degelijk aan de eisen voldoen ook worden overgeslagen. De KNVB heeft nogmaals toegezegd dat hierop gelet gaat worden.

De eisen van een locatie voor de themabijeenkomst zijn daarom nog een keer met elkaar besproken. Een locatie heeft: voldoende ruimte, een wifi-verbinding, beamer en scherm tot de beschikking en is goed bereikbaar (ook met het ov). De COVS gaat nogmaals inventariseren welke locaties aan deze eisen voldoen en zal deze locaties doorgeven aan de KNVB.

Op de vraag hoe het komt dat er tussen districten verschillen bestaan in de vergoeding die een locatie krijgt als er een themabijeenkomst wordt georganiseerd antwoord de KNVB dat ze werken aan één landelijke lijn als het gaat om de vergoeding. Die landelijke lijn is er nu nog niet.

De spelregelvragen waren dit jaar voor het eerst van een iets andere opzet. De KNVB is in samenwerking met CITO de vragen aan het aanpassen. Niet langer is de spelregeltest een test begrijpend lezen, maar veel beter dan in het verleden wordt nu de daadwerkelijke spelregelkennis getoetst. Ook wil de KNVB meer vragen stellen over gebruikelijke situaties in wedstrijden en niet te veel over de uitzonderingen. Veel scheidsrechters hebben de nieuwe opzet als makkelijk ervaren, maar de KNVB vindt dat geen probleem. Het gaat erom dat de spelregelkennis getest wordt, de echte spelregelkenners komen op andere plekken (bijvoorbeeld bij COVS-spelregelwedstrijden) aan hun trekken. De COVS kan zich vinden in deze ontwikkelingen.

De themabijeenkomsten zijn door de scheidsrechters in het afgelopen seizoen met gemiddeld een 8 beoordeeld. De KNVB is blij met dit cijfer, maar werkt wel verder aan aanpassingen die tot nog betere bijeenkomsten kunnen leiden.

Molestaties
In het verleden is het altijd zo geweest dat als een scheidsrechter met een molestatie te maken kreeg, de COVS daar over werd geïnformeerd. Op deze manier kon er dan ook vanuit de COVS actie worden ondernomen richting deze scheidsrechter. Op dit moment gebeurt dat niet meer (via de officiële kanalen). De COVS heeft gevraagd waarom dat niet meer gebeurd. De KNVB antwoordt dat dit vooral met privacywetgeving te maken heeft. Daarnaast handelt de KNVB nu (anders dan in het verleden) zelf ook actief richting de scheidsrechter die het betreft en zien ze de noodzaak dat dit vanuit de COVS ook gebeurt niet meer zo in. De COVS betreurt dit en is van mening dat de COVS hier wel degelijk een belangrijke rol kan spelen. Al is het maar om de betreffende scheidsrechter de aandacht te kunnen geven die nodig is in dit soort gevallen. Een telefoontje of een bloemetje kan al wonderen doen. De COVS heeft daarom aan de KNVB gevraagd toch nog eens de mogelijkheden te bestuderen. Tot die tijd is het dus extra belangrijk dat COVS-verenigingen via hun eigen kanalen proberen op de hoogte te blijven van eventuele excessen rondom een eigen lid van de vereniging. Het kan geen kwaad om bij onze leden nog eens te benadrukken dat ze zelf ook contact met de COVS-vereniging op kunnen nemen als ze met een molestatie te maken hebben gehad.

Overige zaken
De KNVB heeft de COVS geïnformeerd over:
Een nieuwe opleiding voor spelbegeleider voor de nieuwe opzet (6 tegen 6) die bij de onder 8 en onder 9 teams in het pupillenvoetbal vanaf volgend jaar gehanteerd gaan worden. In de nieuwe opleiding zal de huidige pupillenscheidsrechtercursus geïntegreerd worden.
Bij enkele onder 13 toernooien zal er een pilot gehouden worden waarbij er geen assistent-scheidsrechters actief zijn tijdens de wedstrijden.

Via covs.nl