Algemene Vergadering stemt in met wijziging organisatie COVS

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV), gehouden op zaterdag 4 juni in De Bilt, is ingestemd met de door het VCN voorgestelde wijziging in de organisatiestructuur van de COVS. Dit betekent dat de districtsbesturen per 1 januari 2017 zullen ophouden te bestaan. De districten blijven overigens wel gewoon bestaan, verenigingen binnen één district blijven samenwerken op velerlei gebieden.

In de komende maanden zullen nu verschillende commissies ingericht gaan worden, die het VCN gaan ondersteunen bij de uitvoering van het meerjarig activiteitenplan. Doel hiervan is dat de verenigingen beter gefaciliteerd worden, zodat de leden van de COVS in het gehele land meer kansen krijgen zich te ontwikkelen als scheidsrechter.

Een eerste oproep van de voorzitter aan de ledenvergadering om zitting te nemen in deze commissies leverde al direct twee aanmeldingen op. Andere geïnteresseerden zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij de secretaris van de COVS.

Behalve de instemming met deze organisatiewijziging, lagen er ook andere zaken voor waar een besluit over is genomen:

De JAV heeft unaniem ingestemd met een contributieverlaging. Dit houdt in dat de contributie voor het normale lidmaatschap in het jaar 2016 en 2017 18,- zal bedragen
De JAV heeft met ruime meerderheid ingestemd met het voorstel vanuit de verenigingen uit Zuid 2 om het exploitatie-overschot van 2015 in zijn geheel toe te voegen aan de voorzieningen en niet een deel van het overschot terug te storten op de rekening van de verenigingen.
De JAV heeft unaniem ingestemd met het voorstel uit West 2 om volgend jaar het NK veldvoetbal voor COVS teams als 7 tegen 7 wedstrijd te organiseren.
De JAV heeft NIET ingestemd met het voorstel uit Zuid 1, waarin gevraagd werd om de papieren versie van De Scheidsrechter niet meer te bekostigen vanuit het landelijke budget.
De notulen van de JAV van 2015, de begroting voor 2016, het financiële verslag over 2015, het jaarverslag over 2015, het meerjarig activiteitenplan 2016-2020 en de doelstellingen en activiteiten voor 2016 zijn vastgesteld en er is decharge verleend aan het VCN.

Tenslotte zijn COVS-penningmeester Thon Harte en VCN-lid namens Zuid 1 Ben Wirken herkozen en Hugo Jaspers (secretaris COVS), René Kiebert (West 2), Frank Sanders (Oost) en Jaap Hansen (Noord) gekozen als lid van het VCN.

Op gepaste wijze werden Willie Peijnenburg en Jan Kemkers bedankt voor hun inzet als secretaris en VCN-lid in de afgelopen jaren. Willie Peijenburg werd daarbij benoemd tot Lid van Verdienste van de COVS.

 

Bron: covs.nl