83ste Algemene Ledenvergadering van de SDO

Op maandag 15 april stond de 83ste Algemene Ledenvergadering van de SDO op het programma. In een redelijk gevuld clubhuis waren vijfendertig leden van de partij om terug te kijken op het verenigingsjaar 2018 en om een blik te werpen op de toekomst. Zoals ieder jaar is het belangrijkste onderdeel van de ALV het huldigen van de jubilarissen en dat waren er dit jaar twee. Omstreeks 19.30 uur opende voorzitter Frank Sanders de vergadering en namen de leden een minuut stilte in acht om de dierbaren die overleden zijn het afgelopen jaar te herdenken. Hierna werden de notulen van de vorige ALV, het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de penningmeester in sneltrein vaart doorlopen en waren er weinig tot geen op- en of aanmerkingen. De controle vanuit de kascommissie vond al eerder plaats en de kascommissie lid Matthijs Hoopman mocht het verslag presenteren en de leden oproepen om het bestuur decharge te verlenen. Hans Migchelbrink meldde zich aan als reserve voor de kascommissie.

Door een teruglopend ledenaantal en toenemende activiteiten binnen de vereniging is er voor gestemd door de leden om de contributie van 50-, naar 60-, euro te verhogen. Voor jeugdleden tot 19 jaar blijft de contributie 20 -, euro. Bij het agendapunt bestuursbeleid werd terug gekeken op het geen dat gerealiseerd is, maar vooral waar we naar toe willen als vereniging. Het beleidsplan is terug te vinden op onze website. Met nieuwe impulsen vanuit de sponsoring zal getracht worden nieuwe fondsen aan te boren. Binnen het bestuur vonden ook geen mutaties plaats. Ab Brussen en Jeroen Sanders waren aftredend maar hadden zich ook weer voor drie jaar herkiesbaar gesteld. Het bestuur bestaat sinds de ALV dan ook uit de volgende heren: Frank Sanders (voorzitter), Jeroen Sanders (penningmeester), Henk Peters (secretaris), Ab Brussen (bestuurslid) en Joost Soeter (bestuurslid). Ook in de commissies zijn er nauwelijks veranderingen te melden. In de technische commissie verlaat Matthijs Hoopman het veld en wordt vervangen door Koen Molenaar. In de marketing en communicatie commissie treedt Jordi Eijgelsheim toe om de sponsoring kracht bij te zetten. Alle commissies blijven zo goed bezet. Hierop zijn we natuurlijk ontzettend trots.

Alle voorgedragen commissieleden werden benoemd door de vergadering en alle namen zijn hieronder nogmaals te vinden:

Achterhoek Cup: Emiel Stienezen, Gerard de Graaf, Erik Bleekman en Melvin te Booij.

Marketing en Communicatie: Walter Hartjes, Erno Hannink, Jan Kupper en Jeroen Sins en Jordi Eigelsheim.

Ontspanning: Collin Masselink, Oscar Mentink, Rene Meulenbeek, Gerard de Graaf en Gradus Eenink.

Training: Richard Polman en Harrie Mellendijk.

Spelregels: Richard Polman en Gerlof Bril.

Technisch: Koen Molenaar, Jesper Sanders en Tom Giezen.

Harrie Buiting 25jaar lid

Tenslotte was het tijd voor de uitreiking van de speldjes, bloemen en de oorkondes aan de jubilarissen. Harrie Buiting was vijfentwintig jaar lid van onze vereniging en Dick Jansen was vijftig jaar lid van de SDO.  Helaas was Dick verhinderd. Dick zal tijdens de SDO bbq op 8 juni alsnog in het zonnetje gezet worden. Alle jubilarissen nogmaals gefeliciteerd! Na een korte rondvraag sloot de vergadering rond 20.30 uur en werd er door vele leden nog wat gedronken. Een goede vergadering, waar wij als bestuur op een positieve wijze naar kijken. De aanwezigheid van veel leden geeft een mooi gevoel van waardering. Nog meer foto’s zijn te vinden in ons fotoalbum op de website. Jan bedankt nog voor het schieten van deze plaatjes.