82ste Algemene Ledenvergadering van de SDO

Op maandag 16 april stond de 82ste Algemene Ledenvergadering van de SDO op het programma. In een goed gevuld clubhuis waren ruim vijfenveertig leden van de partij om terug te kijken op het verenigingsjaar 2017 en om een blik te werpen op de toekomst. Zoals ieder jaar is het belangrijkste onderdeel van de ALV het huldigen van de jubilarissen en dat waren er dit jaar drie.

 

Omstreeks 19.30 uur opende voorzitter Frank Sanders de vergadering en namen de leden een minuut stilte in acht om de dierbaren die overleden zijn het afgelopen jaar te herdenken. Hierna werden de notulen van de vorige ALV, het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de penningmeester in sneltrein vaart doorlopen en waren er weinig tot geen op- en of aanmerkingen. De controle vanuit de kascommissie vond al eerder plaats en kascommissielid mocht het verslag presenteren en de leden oproepen om het bestuur decharge te verlenen.

Bij het agendapunt bestuursbeleid werd terug gekeken op het geen dat gerealiseerd is, maar vooral waar we naar toe willen als vereniging. Het beleidsplan 2.0 was in een eerder stadium al richting de leden gecommuniceerd en werd zonder enige weerstand aangenomen. Het beleidsplan is terug te vinden op onze website.

Binnen het bestuur vonden ook enkele mutaties plaats. Maarten Bolwerk had laten weten te willen bedanken als algemeen bestuurslid. Via deze weg bedanken we Maarten nogmaals voor zijn inzet voor onze club. Daarnaast was Joost Soeter niet meer herkiesbaar voor de functie van secretaris. Hij neemt wel de plaats van algemeen bestuurslid in. Als nieuwe secretaris werd Henk Peters benoemd. Een lid die nog niet zo lang bij onze vereniging zit, maar ontzettend veel zin heeft om de uitdaging van het secretariaat op te pakken. Het bestuur bestaat sinds de ALV dan ook uit de volgende heren: Frank Sanders (voorzitter), Jeroen Sanders (penningmeester), Henk Peters (secretaris), Ab Brussen (bestuurslid) en Joost Soeter (bestuurslid).

Wat ontzettend positief is, is het feit dat er weer vele nieuwe commissieleden toetreden en zo zijn onze commissies weer goed bezet. Alle voorgedragen commissieleden werden benoemd door de vergadering en alle namen zijn hieronder nogmaals te vinden:

Achterhoek Cup: Emiel Stienezen, Gerard de Graaf, Erik Bleekman en Melvin te Booij.
Marketing en Communicatie: Walter Hartjes, Erno Hannink, Jan Kupper en Jeroen Sins.
Ontspanning: Collin Masselink, Oscar Mentink, Rene Meulenbeek, Gerard de Graaf en Gradus Eenink.
Training: Richard Polman en Harrie Mellendijk.
Spelregels: Richard Polman en Gerlof Bril.
Technisch: Matthijs Hoopman, Jesper Sanders en Tom Giezen.

Tenslotte was het tijd voor de uitreiking van de oorkondes aan de jubilarissen. Herman Vreeman was vijfentwintig jaar lid van onze vereniging, Walter Hartjes is veertig jaar lid van de SDO en COVS en tenslotte werd Herman Vermeer gehuldigd voor zijn vijftigjarige verbondenheid aan onze vereniging. Alle jubilarissen nogmaals gefeliciteerd!

Na een korte rondvraag sloot de vergadering rond 20.35 uur en werd er door vele leden nog wat gedronken. Een goede vergadering, waar wij als bestuur op een positieve wijze naar kijken. De aanwezigheid van zoveel leden geeft een mooi gevoel van waardering. Nog meer foto’s zijn te vinden in ons fotoalbum, Jan bedankt nog voor het schieten van deze plaatjes.

Het bestuur